TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI

 • Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırıma başlanılmış olması kaydıyla Yatırım Takip Formu ile birlikte teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.
 • Mücbir sebep veya fevkalade hâl durumları nedeniyle yatırımcıların faaliyetlerini durdurmaları veya yürütememeleri halinde, yatırımın verilen ek süre de dâhil gerçekleştirilemediğinin tevsik edilmesi durumunda Bakanlıkça proje bazında ek süre verilebilir.

Mücbir Sebepler: İspatlanmak ve ilgili makamlardan alınan raporlarla tevsik edilmek kaydıyla; yangın, sel, deprem, fırtına vb. gibi konular mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.

 • Tabi afetler ve yangın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazının sigorta hasar ekspertiz raporu ile birlikte tevsiki)
 • Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması (Firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsiki)
 • Grev ve lokavt (İl Çalışma Müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsiki)
 • Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali
 • Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (Mahkeme kararı ile tevsiki)
 • Yatırım konusu makine-teçhizatın, yatırımcı iradesi ve kusuru dışında bir sebeple elden çıktığının (çalınması gibi) resmi kurumlardan alınacak belge ile tevsik edilmesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Dilekçe (Örneği tarafımızca gönderilecektir)
 2. Yatırım Takip Formu (Tarafımızca hazırlanacaktır)
 3. Yatırım Teşvik Belgesi ve Döviz Kullanım Belgesi asılları
 4. 5510 sayılı Kanuna göre SGK borcu yoktur yazısı