TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE - TEÇHİZAT LİSTE İŞLEMLERİ

 • Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın; devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması halinde serbesttir. Ancak, söz konusu satışların işletmenin asgari beş yıl süre ile faaliyette bulunmasını engelleyecek mahiyet taşımaması gerekir.
 • Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımını tamamlamış ancak tamamlama vizesi yaptırılmamış yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın teminini müteakip beş yıl geçtikten sonra satışının yapılmış olması halinde, işletmenin asgari beş yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması şartıyla, Bakanlıkça herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın tamamlama vizesi yapılabilir.
 • Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;

          – Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri

          – Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı

          – İhracı

          – Kiralanması

Bakanlığın iznine tabidir.

 • Türkiye’deki serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithal edilmek istenmesi halinde; Ekonomi Bakanlığından alınmış mevcut tesisin faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin uygunluk yazısının Genel Müdürlüğe ibrazını müteakip, Bakanlık uzmanlarınca kullanılmış komple tesisin bulunduğu serbest bölgede yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora göre ithal izni verilebilir.
 • Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve vinç hizmetleri yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez.
 • Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya mevzuatta ilgili (30.) madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmış komple tesis kapsamında temin edilmiş ise 4 (dört) ay içerisinde ihraç edilir veya gümrüklerce yapılacak tüm masraflar yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilir.
 • Belge kapsamındaki makine ve teçhizatın öngörülen asgari süreleri doldurmadan satılması veya satılmasına sebebiyet verilmesi halinde, yatırımcı tarafından durumun en kısa sürede Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

İthal ve Yerli Makine – Teçhizat Listesi Değişikliği Talepleri:

 • Teşvik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizat listelerinde yapılacak değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, kullanılmış komple tesislerin teşvik belgesi kapsamına dâhil edilmesine ilişkin başvurular Bakanlığa Yapılır.
 • İthal edilecek makine ve teçhizatın fiyat değişiklikleri ile ilgili olarak makine ve teçhizat bazında % 50 oranına kadar olan artış veya azalışlarda doğrudan gümrük idarelerine başvurularak ithalat işlemleri yapılır.
 • Yerli makine ve teçhizat listesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın her bir makine ve teçhizat bazında % 50 oranına kadar olan artış veya azalışlarda liste tadilatı yapılmaksızın KDV istisnasına ilişkin doğrudan işlem yapılabilir.
 • İthal ve yerli makine/teçhizatın fiyatlarında yukarıda belirtilen oranların üzerindeki değişikliklerde teşvik belgesini düzenleyen merciye müracaat edilerek ilgili değişikliklerin onaylatılması gerekir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Dilekçe (Örneği tarafımızca gönderilecektir)
 2. Yeni düzenlenen ithal ve/veya yerli makine teçhizat liste asılları (Tarafımızca hazırlanacaktır)
 3. Yatırım teşvik belgesi aslı
 4. Eski ithal ve/veya yerli makine teçhizat liste asılları
 5. SGK borcu yoktur yazısı (5510 sayılı Kanun uyarınca)