TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA VİZESİ (BELGE KAPATMA)

  • Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen 6 (altı) ay içinde tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen merciye veya Bakanlığa başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Bakanlık re’sen tamamlama vizesi işlemlerini başlatabilir.
  • Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için yatırımın bulunduğu İl Valiliği, odalar veya bankalar görevlendirilebilir.
  • Ekspertiz işlemlerinin Bakanlıkça yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Bakanlıktan en az iki, en çok üç eksper görevlendirilir. Bakanlık tarafından valilik, oda veya bankanın görevlendirmesi halinde, tamamlama ekspertizi ve vize işlemleri, görevlendirilen mercinin kadrolu elemanlarından oluşan iki eksper ile yatırımcı tarafından tayin edilecek YMM’nin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek “Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu“na istinaden ilgili mercice de yapılabilir. Görevlendirilen mercice yapılan ekspertiz işlemleri sonucunda yatırımın gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi şerhi, ilgili merci tarafından doğrudan teşvik belgeleri üzerine derç edilerek sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. Tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak, ekspertiz işlemine esas olan rapor, teşvik belgesinin onaylı fotokopisi, ithal ve yerli makine/teçhizat liste asılları, gerçekleşen değerler üzerinden hazırlanmış, ilgili merci tarafından onaylı yeni listeler ve döviz ve kredi kullanım formunun aslı bir ay içerisinde nihai onay için Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülen tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan merciye bilgi verilir.
  • Fon veya bütçe kaynaklı kredi veya faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri, ekspertiz raporunun ilgili merci tarafından Bakanlığa gönderilmesini müteakip Bakanlıkça yapılır.

TAMAMLAMA VİZESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Temsil ve ilzama sahip yetkililerce imzalı – Örneği tarafımızca gönderilecektir.

Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren belge (Tarafımızca hazırlanacaktır)

Fotokopi nüshaları

  • Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair yönetim kurulu kararı (Noter onaylı) ve bu Karar’a istinaden tanzim edilecek taahhütname (Temsil ve ilzama sahip yetkililerce imzalı)
  • Kredi kullanılmış ise bankalardan alınacak yazı asılları

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, yatırım indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı

Arsa, inşaat, yerli ve ithal makine/teçhizat ve diğer yatırım harcamaları ile ilgili harcama listeleri, [Yevmiye kayıt tarih ve numaralarını da içeren] [Ekspertiz esnasında yevmiye defterinin hazır bulundurulması gerekmektedir]

Noter tasdikli

Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (Tarafımızca hazırlanacaktır)