TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yatırımcıyı telsim ve ilzama yetkili kişilerce imzalı başvuru dilekçesi (Örneği tarafımızca gönderilecektir)

Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri

Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya ticaret sicil memurluğundan tasdikli örneği.

Bu doküman yatırımla ilgili bilgiler doğrultusunda tarafımızca hazırlanmaktadır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı.

2872 Sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan karar veya karara ilişkin yazı.

Formun örneği tarafımızca gönderilecektir.

Bir firmanın, mevcut makine parkı ve iş gücüyle bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. (Komple yeni yatırım için istenmemektedir)

Varsa Proforma Faturaları. Yatırımınızla ilgili olarak yurt içinden alacağınız ya da yurt dışından ithal edeceğiniz makine ve teçhizat varsa, bunlar formata uygun ve eksiksiz bir şekilde tarafımızca hazırlanacaktır. KDV muafiyetinden ya da gümrük vergisi indiriminden yararlanmanız için makine ve teçhizat anlamında yapacağınız bütün alımların listeye eklenmesi gerekmektedir.

Yatırımın gerçekleşeceği arsa, arazi, bina vb. yer için.

Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, 400,00 TL tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair dekont.

YATIRIM KONUSUNA GÖRE BAŞVURUDA SUNULMASI GEREKEN EK BELGELER

  1. 3213 sayılı Maden Kanununa tabi istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş “İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin” tasdikli suretleri
  2. 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1 (a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda “İşletme Ruhsatı” tasdikli sureti
  3. Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabi elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik yatırımlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen “Lisansın / Ön Lisansın” tasdikli sureti
  4. Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı
  5.  Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında “İşletme Ruhsatı“, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin veya ruhsatlar
  6. Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleşme / anlaşma yapılan kamu kurumu veya iştirakinden alınacak yazı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınacak lisansın tasdikli sureti

Milli Savunma Bakanlığından alınacak “Tesis Kuruluş İzni

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından “Kuruluş ve Ön İzin Belgesi” tasdikli sureti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmiş “Çevre Lisansı” ya da “Çevre İzin ve Lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bertaraf konusunda “Geçici Faaliyet Belgesi” verildiğine dair yazısı (Komple yeni yatırımlarda, bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geri kazanım konusunda düzenlenmiş “Çevre Lisansı” ya da “Çevre İzin ve Lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri kazanım konusunda “Geçici Faaliyet Belgesi” verildiğine dair yazısı (Komple yeni yatırımlarda, bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış olan “Tesis Kurma İzin Belgesi” tasdikli sureti

Şeker Kurumundan alınmış “Tesis Kurma İzin Belgesi” tasdikli sureti

Ön izin alınması zorunlu sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınan “Ön İzin Yazısının” onaylı örneği, kamu-özel ortaklığı modeline göre yapılacak yatırımlarda uygulama sözleşmesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek “Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi” nin tasdikli sureti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün “Uygulama Projesine İlişkin Onay Yazısı” (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek “Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin” tasdikli sureti aranır)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden “Ön İzin” alındığına dair yazının tasdikli sureti (Diğer yatırım cinslerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş “Çalışma Ruhsatı” aranır)

T.C.D.D. ile yapılmış olan “Uygulama Protokolünün” tasdikli sureti

İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneği

KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek “Kültür Belgesinin” tasdikli sureti (Komple yeni yatırımlarda “Kültür Yatırım Belgesi” aranacak olup, tamamlama vizesi aşamasında da “Kültür Girişim Belgesi” aranır)

Lojistik yatırımlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş [ L2 ] belgesinin tasdikli sureti (Komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır)

Komple yeni yatırımlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) alınacak “Lisans ve Yayın İzni İşlemlerinin Başlatıldığına Dair Yazı” (Tamamlama vizesi aşamasında RTÜK’ten alınmış lisans ve yayın izni verildiğine dair yazı ayrıca aranacaktır), diğer yatırım cinslerinde ise RTÜK’ten alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı kuruldan alınacak 6112 sayılı Kanun kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı

Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, oda veya noter onaylı geçerli kapasite raporu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınacak lisansın onaylı sureti (Komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş lisansın tasdikli sureti (Komple yeni yatırımlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş izni verildiğine dair yazı aranır. Lisans ise tamamlama vizesi aşamasında aranır)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan “İzin Yazısının” tasdikli sureti